Zariadenie pre seniorov


Zariadenie pre seniorov (ZpS): § 35 zákona o sociálnych službách

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice 

 • sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálnu rehabilitáciu
 4. ošetrovateľskú starostlivosť
 5. ubytovanie
 6. stravovanie
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 8. osobné vybavenie

Utvára podmienky:

 • na úschovu cenných vecí

Zabezpečuje:

 • záujmovú činnosť

Ako postupovať pri vybavovaní odkázanosti?

 • Požiadať obvodného lekára o vyplnenie tlačiva – vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
 • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Obidve tlačivá spolu zaslať na príslušnú obec, odbor sociálnych vecí, podľa trvalého bydliska žiadateľa
 • Obec žiadateľa posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné (môžete sa vzdať odvolania na mieste)

Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu, obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

Mám záujem o poskytovanie sociálnej služby v ZpS
Podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby môže fyzická osoba – žiadateľ, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu, môže tak urobiť v mene  aj váš známy či iný príbuzný na základe splnomocnenia.
Taktiež sa môžete obrátiť aj na sociálnu pracovníčku  zariadenia, ktorá vám poskytne potrebné poradenstvo ohľadom podania žiadosti do zariadenia.
Žiadateľ môže byť do zariadenia prijatý na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

Výnimkou je:

 • Klient môže byť do zariadenia prijatý aj pred splnením podmienok, kedy takúto situáciu považujeme za neodkladnú a život alebo zdravie klienta sú vážne ohrozené (§8 zákona o sociálnych službách)
 • Pokiaľ je klient samoplatca, stačí mu uzavretá platná zmluva medzi zariadením a klientom

Za čo platí klient?

Úhradu za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na klienta sa určuje ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:

 • pomoc pri odkázanosti
 • ubytovanie, užívanie vlastného elektrospotrebiča
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Služby poskytované klientom:

 • pomoc pri odkázanosti podľa individuálnej potreby klienta v závislosti na stupeň odkázanosti ( napr. pomoc pri obliekaní, pomoc pri priestorovej orientácii, podávanie jedla, pitia, presuny na posteľ, vozík atď…)
 • ubytovanie
  – ubytovanie vo vlastnom objekte – celoročná pobytová služba
  – v štandardne vybavených izbách prevažne dvojlôžkových, vrátane upratovania, prania a žehlenia a údržbu bielizne a šatstva. Pranie bielizne a jej drobné opravy vykonávame vo vlastnej práčovni.
 • stravovanie
  – vlastná kuchyňa
  – 5x denne podľa odporúčaných nutričných noriem vrátane diétnej stravy
 • nácvik zručností pre celkový rozvoj osobnosti, sebestačnosti a ďalších činností vedúcich k sociálnemu začleňovaniu klienta, napr. nácvik samostatných vychádzok, manipulácia s peniazmi, nákupy atď…;
 • záujmová činnosť je zameraná na kultúrnu, športovú a rekreačnú činnosť klienta.
  V zariadení sa nachádza knižnica. Na každom poschodí je spoločenská miestnosť s televíznym prijímačom.
  Pre napĺňanie duchovných potrieb slúži kaplnka, v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby.
 • sociálne poradenstvo sa poskytuje klientovi s cieľom poskytnúť základné informácie o možnostiach riešenia  jeho problému, podľa potreby dať odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci;
 • rozvoj pracovných činností (dielne, záhradná terapia…)
  Ponúkame, pripravujeme a organizujeme akcie, ktoré svojím charakterom podporujú a vytvárajú možnosti pre slobodné rozhodovanie klienta a napĺňajú ich potreby, záujmy a priania.
 • sprostredkovanie kontaktu klienta sa spoločenským prostredím, využitie regionálnych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a ostatných verejných služieb v okolí zariadenia;
 • pomoc a podporu pri presadzovaní práv a oprávnených záujmov klienta
  Prostredníctvom poskytovanej služby dbáme, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv, a aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo predsudkom a negatívnemu hodnotenia klienta  zo strany zamestnancov i verejnosti.
 • úschova cenných vecí, klient môže pri nástupe, alebo počas pobytu dať do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek na základe zmluvy o úschove;
 • zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť sprostredkovávame podľa individuálnej potreby všeobecným lekárom a odbornými lekármi a vlastným odborne spôsobilým personálom.

Klienti majú možnosť využiť prirodzené vzťahové siete (návštevy, vychádzky mimo zariadenia a i.), služby všetkých miestnych štátnych i neštátnych organizácií, slobodne uplatňovať svoje náboženské a politické presvedčenie. Základom je individuálny prístup personálu a jeho láskavý, citlivý a ohľaduplný postoj
ku klientovi.

 

Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,57 kB