Odľahčovacia služba

V zmysle §54 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa odľahčovacou službou rozumie sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia (na dovolenku, operáciu, kúpeľnú liečbu a pod.).

CSS Horný Turiec poskytuje odľahčovaciu službu ako pobytovú sociálnu službu. Táto služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Ak osoba, ktorá opatruje, poberá peňažný príspevok na opatrovanie len časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu uvedených dní.

Postup pri podávaní žiadosti:

Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálny služba, vyplní Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia:

  • Posudok ÚPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
    Podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytovania tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • o trvaní nároku z ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie.