Obslužné činnosti

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Pokiaľ má klient požiadavku, môže si priniesť vlastné doplnky nábytku, elektroniku a iné.
Pri ubytovaní sa vždy prihliada na zdravotný stav klienta a tiež na kompatibilitu s povahou spolubývajúceho.
Klient sociálnej služby (zákonný zástupca) má možnosť požiadať o zmenu miesta ubytovania. Rozhodujúce pre zmenu miesta ubytovania sú najmä zdravotné dôvody klienta, prevádzkové dôvody zariadenia, často aj osobné dôvody klienta, pričom sa prihliada na aktuálne možnosti voľných miest v zariadení.

Ubytovanie sa poskytuje:

  • 37 – jednoposteľových izieb
  • 109 – dvojposteľových izieb

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, podľa stravných jednotiek.
V zariadení poskytujeme celodenné stravovanie.

  • Za celodenný odber stravy sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá
  • V rámci stravovania v zariadení má prijímateľ povinnosť odobrať aspoň dve jedlá denne
  • Odber počtu jedál je predmetom písomnej dohody medzi poskytovateľom a odoberateľom

Odhlásenie

V čase neprítomnosti klienta z dôvodu nahláseného pobytu mimo zariadenia, alebo hospitalizácie v nemocničnom zariadení, sa odhlási celodenná strava a klientovi sociálnej služby bude vrátená úhrada za neodobratú stravu.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  • V zariadení zabezpečujeme prijímateľom pravidelné upratovanie priestorov so zreteľom na dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov
  • Pranie znečisteného osobného šatstva a posteľnej bielizne je zabezpečené vo vlastnej práčovni
  • V zariadení zabezpečujeme drobné opravy osobného šatstva a bielizne pre prijímateľov