Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc – podľa potrieb klientov.

Sociálne poradenstvo

Ide o odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorú poskytujú sociálni pracovníci a to:

  • posúdením problému
  • poskytnutím základných informácií o možnostiach riešenia problému
  • odporúčaním a sprostredkovaním ďalšej odbornej pomoci
  • zistením príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému

Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Súčasťou sociálnej a poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi klientov sociálnej služby, čo vedie
ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Našim cieľom je podporovať samostatnosť klientov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To realizujeme nácvikom a rozvojom sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí a podobne).
Je poskytovaná inštruktormi sociálnej rehabilitácie.

Ošetrovateľská starostlivosť

Je zabezpečovaná kvalifikovaným zdravotným personálom. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme adresne u každého klienta. Je zavedený ošetrovateľský záznam, návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, poučenie, informovaný súhlas a dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľský proces zabezpečuje kvalitnú, plánovanú starostlivosť, ktorá umožňuje klientovi – pacientovi aktívnu účasť pri ovplyvňovaní stavu zdravia. Je spôsobom, ako odhaliť potreby pacienta – klienta a uspokojiť ich nielen na základe vedomostí ale aj empatie a lásky.

  • Nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť
  • Poskytovanie zdravotných výkonov podľa vyhlášky 244/2011 z.z., zákona č. 578/2004, 576/2004 Z.z.
  • Spolupráca so všeobecným lekárom, odbornými lekármi
  • Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je udržať optimálny zdravotný stav klientov sociálnej služby, zlepšovať ich kvalitu života

Rozvoj pracovných zručností

Je zameraná na poskytovanie terapeutických postupov, na osvojenie pracovných návykov a zručností klienta pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jeho začlenenia do spoločnosti.
Cieľom je vzbudiť záujem klientov o pracovné činnosti, vhodne ich motivovať k rôznym druhom práce, aby tak boli uspokojené základné potreby klienta, vzbudiť v ňom pocit užitočnosti a zodpovednosti za svoju odvedenú pracovnú činnosť.