Denný stacionár


Denný stacionár (DS): § 40 zákona o sociálnych službách

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice 

 • sociálna služba
 • osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona len na určitý čas počas dňa

Poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálnu rehabilitáciu
 4. stravovanie

Zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností
 2. záujmovú činnosť

Ako postupovať pri vybavovaní odkázanosti?

 • Požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva
 • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a spolu s vyplneným tlačivom zaslať na obec alebo mesto, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
 • Obec/mesto žiadosť posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné (odvolania sa môžete vzdať na mieste)

Za čo platí klient?

Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na klienta sa určuje ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:

 • Pomoc pri odkázanosti
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Poskytovanie vecných plnení  v spoločných priestoroch

Cenník pre denný stacionár

Cenník-pre-denný-stacionár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,31 kB